Quotes

Là nơi tập hợp của những câu nói hay (quotes), có thể được lấy ra từ một bộ phim, một cuốn sách, hay từ chính một nhân vật nào đó.

Bạn Nên Đọc Thử