Không phải fan Marvel thì còn lâu mới nhớ được

0
190

Không phải fan Marvel thì còn lâu mới nhớ được

Iron Man phần 1 ra rạp vào năm nào?

1. 2007
2. 2008
3. 2009
4. 2010

The Avengers ra rạp vào năm nào?

1. 2012
2. 2013
3. 2014
4. 2015

Captain America : Civil War ra rạp vào năm nào?

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019

Thor : Ragnarok ra rạp vào năm nào?

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019

Black Panther ra rạp vào năm nào?

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019

Captain Marvel ra rạp vào năm nào?

1. 2017
2. 2018
3. 2019
4. 2020

Tất cả câu hỏi đã hoàn thành


Chia sẻ kết quả

Không phải fan Marvel thì còn lâu mới nhớ được

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Viết tên của bạn tại đây